Jak Opory Toczenia Wp?ywaj? Na Oszcz?dno?? Paliwa W Twoim Samochodzie

Paliwa-W-Twoim-Samochodzie

Opór toczenia jest wa?nym miernikiem dla opon, poniewa? ma wp?yw na oszcz?dno?? paliwa i zu?ycie opon. Opór toczenia jest podkre?lony na etykiecie opony UE, gdzie jest zdefiniowany jako oszcz?dno?? paliwa. Tutaj mo?esz ?atwo porówna? opony samochodowe, aby zobaczy?, które opony maj? najni?szy opór toczenia, a tym samym najlepsz? oszcz?dno?? paliwa. W przypadku samochodów elektrycznych lub hybryd oznacza to mniejsze zu?ycie energii elektrycznej i wi?ksze mo?liwo?ci przy ka?dym ?adowaniu.

Opór toczenia definiuje si? jako si?? potrzebn? do utrzymania ruchu opony do przodu w linii prostej ze sta?? pr?dko?ci?. Dlatego im wi?kszy opór toczenia opony, tym mniejsze zu?ycie paliwa w Twoim samochodzie. Dlatego wa?ne jest, aby wybiera? opony o niskim oporze toczenia, poniewa? pozwalaj? one zaoszcz?dzi? od 1 do 4 procent na litrze. To w po??czeniu z p?ynn? i spokojn? jazd? pozwala zaoszcz?dzi? do 10 procent zu?ycia paliwa.

Inwestuj?c w nowe opony do swojego samochodu, wa?ne jest, aby znale?? opony o niskim oporze toczenia. Etykieta UE na opon? u?atwia dzi? znalezienie opony o niskim oporze toczenia, poniewa? zgodnie z prawem ka?da opona sprzedawana w UE musi mie? tak? etykiet?. Dotyczy opon letnich, podczas gdy w przypadku opon zimowych nie mo?na go w rzeczywisto?ci przedstawi?, poniewa? opór jest mierzony poza normaln? temperatur? robocz? opon.

Nawet w przypadku opon letnich nie jest to jedyny czynnik, który nale?y wzi?? pod uwag? przy zakupie nowych opon letnich, poniewa? równie? w du?ym stopniu polegasz na bezpiecze?stwie opon. B?dziesz musia? znale?? opony, które maj? równie? dobr? przyczepno?? na mokrej nawierzchni i zapobiegaj? aquaplaningowi. Przyczepno?? na mokrej nawierzchni jest podkre?lona na etykiecie opony UE, wi?c je?li znajdziesz opon? z ocen? AA, czyli opon? z ocen? A w kategorii efektywno?ci paliwowej i A w kategorii przyczepno?ci na mokrej nawierzchni, wiesz, ?e znalaz?e? dobr? opon?. Mo?esz równie? sprawdzi? testy opon letnich, aby upewni? si?, ?e opony, w które planujesz zainwestowa?, sprawdzi?y si? w porównaniu z innymi oponami w warunkach podobnych do tych, z którymi si? spotkasz. Je?li posiadasz elektryczny samochód hybrydowy, b?dziesz musia? sprawdzi?, czy oprócz niskiego oporu toczenia s? one zalecane do u?ytku w samochodach elektrycznych o wy?szym zu?yciu.

Nawet kupuj?c nowe opony na ka?d? pogod?, upewnij si?, ?e maj? one niskie opory toczenia. W tej oponie zastosowano wiele nowych technologii zapewniaj?cych doskona?? przyczepno?? na mokrej nawierzchni, p?ynn?, spokojn? jazd?, d?ug? ?ywotno?? bie?nika z zaletami u?ytkowania przez ca?y rok.

Inwestowanie w opony o niskich oporach toczenia pomaga oszcz?dza? paliwo i ?rodowisko. Kiedy inwestujesz w nowy komplet opon, sprawd? etykiet? UE pod k?tem efektywno?ci paliwowej i wiedz, ?e dzi?ki temu opony b?d? trwa? d?u?ej i b?d? mia?y mniejszy wp?yw na ?rodowisko.

Wi?cej informacji na temat opon o niskim oporze toczenia mo?na znale?? na stronie: www.nokiantyres.pl

You Might Also Like